Na osnovu člana 104.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.list CG“,broj 3/16,2/17, 44/18, 24/19,82/20 i 08/21) člana Pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni list Crne Gore“ br. 22/2016), Saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore broj: 6-112/21-1525/53 od 01.06.2021.godine JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, r a s p is u j e :

J A V N I    K O N K U R S

Za dodjelu specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe JZU Dom zdravlja Bijelo Polje  i to:

  • jedna (1) specijalizacija iz oblasti epidemiologije
  • dvije (2) specijalizacije iz oblasti pedijatrije

Prijave na konkurs mogu podnijeti zdravstveni radnici moraju ispunjavati sljedeće uslove:

– da imaju završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa okvira kvalifikacije

– da imaju položen stručni ispit

-da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi najmanju jednu godinu,

 Izbor kandidata po konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ( Sl. list CG 22/2016).
Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs prilože sljedeće dokaze:
– ovjerenu kopiju diplome  ako je diploma stečena van Crne Gore potrebno je dostaviti  rješenja o nostrifikaciji diplome  i rješenje o izjednačavanju ,
– ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
– dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom
– dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija
– dokaz o dužini studiranja
– dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski),o čemu  dokaz o poznavanju stranog jezika je uvjerenje nadležne visokoškolske ustanove,

-potvrda o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi najmanju jednu godinu,

– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Sve kopije moraju biti ovjerene.
Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su: uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom, uspjeh iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija, dužina studiranja, poznavanje stranog jezika i rezultat usmenog intervjua.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.Prijave sa dokazima, u zatvorenoj koverti dostavljaju se na arhivu ustanove ili putem pošte na adresu:

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, ul.Voja Lješnjaka bb. Bijelo Polje

Kontakt telefon :050/432-327