Centar za mentalno zdravlje (CMZ) Doma zdravlja Bijelo Polje pruža psihijatrijske, psihološke, socijalne kao i usluge njege mentalnog zdravlja i psihijatrijske zdravstvene njege. Bavi se prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom mentalnih poremećaja, prevencijom i liječenjem bolesti zavisnosti.

U centru za mentalno zdravlje zdravstvena zaštita se obavlja po uputima izabranog doktora. Evidencija rada u centru za mentalno zdravlje vezana je za upute izabranog doktora, za dio koji se tiče prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Doktor u centru za mentalno zdravlje može da propisuju određene lijekove za mentalne poremećaje kao ovlašćeni doktor. Koji su to lijekovi koje može da propiše psihijatar u centru za mentalno zdravlje, definiše se Pravilnikom o propisivanju lijekova.

U centru za mentalno zdravlje realizuje se i Vladina strategija unapređenja mentalnog zdravlja. Tada se u centar ulazi bez uputa izabranog doktora.

Evidencija rada u centru za mentalno zdravlje koja se odnosi na program Vladine strategije unapređenja mentalnog zdravlja ne vodi se na obrascima koji se upućuju Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Izvještaji o realizaciji tih aktivnosti dostavljaju se naručiocima programa.

Metadonski program tretmana opijatske zavisnosti (MMT) – je program “smanjenja štete” nastale upotrebom droga i sprovodi u saradnji sa Globalnim fondom za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije (GFATM) i UNDP Crna Gora, u okviru implementacije nacionalne Strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a.

Organizacija ovog dijela centra za mentalno zdravlje, kao i sadržaja programa koji će se ostvarivati je u nadležnosti direktora JZU dom zdravlja, u saradnji sa nacionalnom komisijom za mentalno zdravlje.

Doktori: dr Gordana Konatar spec. psihijatar i dr Mirjana Varagić, spec. psihijatar

Kontakt telefon:
+382 (0) 50 435 185