JAVNI POZIV

za izdavanje u zakup prostora, prikupljanjem ponuda

Zainteresovani subjekti detalje o Javnom pozivu, uslove i rokove podnošenja ponuda mogu preuzeti klikom na link:

JAVNI POZIV - DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

JAVNI POZIV

za izdavanje u zakup prostora, prikupljanjem ponuda

Zainteresovani subjekti detalje o Javnom pozivu, uslove i rokove podnošenja ponuda mogu preuzeti klikom na link:

JAVNI POZIV - DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Projekat ,,Angažovanje zajednice za povećanje broja rutinskih imunizacija u zajednicama Roma u opštini Bijelo Polje“ koji je realizovan tokom ovog mjeseca Dom zdravlja Bijelo Polje uz podršku UNICEF-a

Na osnovu člana 104. stav 3  Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.list CG“,broj 3/16,2/17, 44/18, 24/19,82/20, 08/21 i 03/23), Godišnjeg plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2024.godinu broj 7-112/23-3712/34 od 30.11.2023.godine,saglasnosti Ministarstva zdravlja na objavljivanje javnog konkursa za dodjelu specijalizacija broj 7-112-23-3712/38 od 08.12.2023.godine, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

I. Za dodjelu specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe JZU Dom zdravlja Bijelo Polje  i to:

Danas je u našim prostorijama realizovana aktivnos ,, Izgradnja kapaciteta zdravstvenih radnika na prvoj liniji".

GALERIJA

Back to Top