Patronažna zaštita je poseban oblik zdravstvene zaštite, jer podrazumijeva aktivno zdravstveno staranje pojedinca, porodice i zajednice, koji su iz bioloških razloga ili specifičnih bolesti posebno osjetljivi za štetne uticaje iz okoline. Svrha djelovanja patronažne zaštite je da unaprijedi zdravlje čitavog stanovništva i spriječiti bolest, kao i da brine o belesnim i povrijeđenim pacijentima. Ova djelatnost uključuje :
  1. patronažnu zaštitu u stanu korisnika (preventivni rad), koji uključuje sve kategorije pojedinaca po biološkim grupama populacije: djeca, žene, hrohični bolesnici, stari i ostali ;
  2. osnovnu zdravstvenu njegu u stanu bolesnika (kurativni rad), koji uključuje posjete u domu radi tretmana i postupaka, intervencija i procedura po nalogu izabranog doktora;
  3. učestvuje u promociji zdravlja i zdravstvenom prosvjećivanju.

 

Rad je organizovan u dvije smjene (07-14h , 14-21h). 

Za sve potrebne informacije, savjet i sve što Vam je potrebno, a zaposleni u Jedinici za patronažu Vam mogu pomoći, možete nas kontaktirati na broj telefona: 050 435 186.

Rukovodioc službe: Peković Jelena, visoka medicinska sestra strukovnih studija