Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili određeno pravo utvrđeno Zakonom o pravima pacijenata koji je objavljen u „Službenom listu CG”, br. 40/2010, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor.

Za maloljetnog pacijenta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, prigovor podnosi njegov zakonski zastupnik, odnosno staralac.

Zaštitnik prava pacijenata u Domu zdravlja Bijelo Polje je
prim. dr Lidija Delević, specijalista medicine rada

Zaštitnika prava pacijenata možete kontaktirati:

Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa zakonom.