Osnovano novembra 2004.godine pri Domu zdravlja uz podršku Ministarstva zdravlja i  Kancelarije UNICEF-a Podgorica. Savjetovalište za mlade predstavlja preventivno djelovanje i upoznavanje mladih sa bitnim karakteristikama razvoja u period mladalaštva, teškoćama i problemima sa kojima se suočavaju u tom period, kao i sa načinima izbjegavanja i prevazilaženja tih teškoća.

Program Savjetovališta za mlade :

  • opšte zdravlje i normalan rast i razvoj – razvojna problematika adolescentnog uzrasta
  • prevencija alkoholizma, narkomanije i pušenja kod mladih.
  • prepoznavanje rizičnih oblika ponašanja
  • seksualno i reproduktivno zdravlje i vaspitanje( ljubav i odnosi među polovima , vještina komuniciranja u oblasti seksulanosti , kontacepcija i trudnoća , planiranje porodice )
  • zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti, zaštita od neželjene trudnoće i posledica koje ona sa sobom nosi,
  • mentalno zdravlje , faze odrastanja i sazrijevanja
  • pedagoško-psihološko savetovanje mladih sa problemima odrastanja i učenja ( problemi u učenju , komunikacija u vršnjačkoj grupi , problemi zanemarivanja i zlostavljanja , pomoć u izboru budućeg zanimanja , ishrana i sl.)
  • savjetodavni rad sa porodicom adolescenta
  • zdravi stilovi života

Rad savetovališta odvija se kroz:

  • individualni rad
  • grupni rad
  • predavanja i tribine u školama
  • manifestacije u lokalnoj zajednici.

TIM SAVJETOVALIŠTA:

Prim. dr  Majda Dobardžić
Nataša Vuković, psiholog
Snežana Kadović, visoka medicinska sestra