Pravilnik o uslovima i načinu korištenju prevoznih sredstava 
Interni pravilnik za odobravanje službenog putovanja
Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom
Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki
Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti
Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom
Pravilnik o stručnom usavršavanju
Zakon o slobodnom pristupu informacijama