Vodič za pristup informacijama u posjedu zdravsvene ustanove Dom zdravlja Bijelo Polje
Uputstvo o načinu izdavanja lijeka Buprenorfin
Smjernice za farmakoterapiju opijatskih zavisnika Buprenorfinom