Centar za djecu sa posebnim potrebama osniva se na regionalnom principu.

U centar za djecu sa posebnim potrebama može se doći po predlogu izabranog pedijatra ili bez njega.

Porodilište, neonatološko odjeljenje, izabrani pedijatri, savjetovalište za reproduktivno zdravlje i drugi, obavljaju detekciju novorođenčadi sa visokim rizikom i djece sa poremećajem u razvoju, ili sa drugim teškim hroničnim oboljenjima i upućuju ih u centar.

U rad Savjetovališta za djecu sa hroničnim oboljenjima mogu se uključivati i izabrani pedijatri edukovani za određene bolesti koje mogu uticati na normalan razvoj djeteta

Pedijatar u centru može prepisivati određene lijekove kao ovlašćeni doktor. Koje lijekove može da propiše pedijatar u centru za djecu sa posebnim potrebama definiše se Pravilnikom o propisivanju lijekova.

Izvještaj o radu dostavlja se JZU, a JZU ga prosleđuje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

 

Doktori: dr Nevzeta Agić, spec.pedijatar

             dr Maida Kučević, spec.pedijatar

Zdravstveni saradnici: psiholog, logoped, viši fizioterapeut

Kontakt telefon:+382 (0)50 435 166