Osnovano novembra 2004.godine pri Domu zdravlja uz podršku Ministarstva zdravlja i  Kancelarije UNICEF-a Podgorica. Savjetovalište za mlade predstavlja preventivno djelovanje i upoznavanje mladih sa bitnim karakteristikama razvoja u period mladalaštva, teškoćama i problemima sa kojima se suočavaju u tom period, kao i sa načinima izbjegavanja i prevazilaženja tih teškoća.

Program Savjetovališta za mlade :

 • opšte zdravlje i normalan rast i razvoj – razvojna problematika adolescentnog uzrasta
 • prevencija alkoholizma, narkomanije i pušenja kod mladih.
 • prepoznavanje rizičnih oblika ponašanja
 • seksualno i reproduktivno zdravlje i vaspitanje( ljubav i odnosi među polovima , vještina komuniciranja u oblasti seksulanosti , kontacepcija i trudnoća , planiranje porodice )
 • zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti, zaštita od neželjene trudnoće i posledica koje ona sa sobom nosi,
 • mentalno zdravlje , faze odrastanja i sazrijevanja
 • pedagoško-psihološko savetovanje mladih sa problemima odrastanja i učenja ( problemi u učenju , komunikacija u vršnjačkoj grupi , problemi zanemarivanja i zlostavljanja , pomoć u izboru budućeg zanimanja , ishrana i sl.)
 • savjetodavni rad sa porodicom adolescenta
 • zdravi stilovi života

Rad savetovališta odvija se kroz:

 • individualni rad
 • grupni rad
 • predavanja i tribine u školama
 • manifestacije u lokalnoj zajednici.

TIM SAVJETOVALIŠTA:

Prim. dr  Majda Dobardžić
Nataša Vuković, psiholog
Snežana Kadović, visoka medicinska sestra